Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah

Obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální péčí. Avšak Kleffmann Digital RS GmbH si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky ze záruky vůči společnosti Kleffmann Digital RS GmbH, které se vztahují na škody materiálního nebo nehmotného druhu, jež jsou způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, případně použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny za předpokladu, že společnosti Kleffmann Digital RS GmbH nelze prokázat žádnou úmyslnou nebo hrubou nedbalost.

Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit nebo doplnit, smazat nebo zrušit s omezenou nebo konečnou platností zveřejnění částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního ohlášení.

 

2. Doporučení a odkazy

Společnost Kleffmann Digital RS GmbH nenese zodpovědnost za obsah převzatý nebo odkazovaný na těchto stránkách, pokud si společnost Kleffmann Digital RS GmbH není plně vědoma o nezákonném obsahu a nebude schopna zabránit návštěvníkům těchto stránek prohlížet si tyto stránky.

Společnost Kleffmann Digital RS GmbH tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách zaznamenán žádný nelegální obsah. Kleffmann Digital RS GmbH nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně odděluje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy na webových stránkách společnosti Kleffmann Digital RS GmbH, jakož i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních seznamech a ve všech ostatních formách databází vytvořených společností Kleffmann Digital RS GmbH, ke kterým je umožněn externí přístup pro zápis. Za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací je odpovědný pouze poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz uveden, a nikoli osoba, která se pouze odkazuje na příslušný zveřejněný materiál prostřednictvím odkazů.

 

3. Mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky jsou spravovány, udržovány a kontrolovány společností Kleffmann Digital RS GmbH v Lüdinghausen, Německo. Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost Kleffmann Digital RS GmbH však nezaručuje, že informace uvedené na těchto stránkách jsou globálně korektní.

 

4. Zákon o autorských právech a ochranných známkách

Společnost Kleffmann Digital RS GmbH usiluje o dodržování autorských práv k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech zveřejněných materiálech. Dále usiluje o používání obrázků, grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů vytvořených společností Kleffmann Digital RS GmbH nebo k využívání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, ke kterým se nevztahují autorská práva.

Všechny značky a ochranné známky zmíněné na webové stránce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného práva k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranných známkách neznamená, že nejsou chráněna právy třetích osob!

Autor si vyhrazuje autorské právo na jakékoliv materiály jím vytvořené. Autorské právo k autorem vytvořeným objektům, zůstává u společnosti Kleffmann Digital RS GmbH. Rozmnožování nebo používání takovýchto objektů, jako obrázků, grafů, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného povolení autora zakázáno.

 

5. Zásady ochrany osobních údajů

Pokud vyvstane možnost k zadání osobních nebo obchodních dat (emailové adresy, jména, adresy), je uvedení těchto dat ze strany uživatele výslovně na svobodném rozhodnutí. Použití nebo zveřejnění poštovních adres, telefonních či faxových čísel a emailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé zasílající nevyžádané zprávy, neboli spam, budou potrestáni. Výslovně si vyhrazujeme právo podat žalobu proti odesílateli tzv. spamu, kteří porušují tento zákaz.

Více informací je uvedeno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

6. Právní účinnost tohoto Zřeknutí se odpovědnosti

Toto zřeknutí se odpovědnosti je součástí internetového zveřejněného materiálu, ze kterého bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu plně neodpovídaly nebo pozbyly platnost vůči platnému právnímu stavu, zůstávají tímto zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.