Mapy stavu porostu pro polní výrobu

Mějte průběžně pod kontrolou stav a vývoj vitality porostu z ptačí perspektivy.

Mapy stavu porostu zobrazují rozdíly ve vitalitě v rámci pozemku i v porovnání s dalšími přidanými pozemky, ať se nachází vedle sebe či 20 kilometrů od sebe. Pro každou mapu stavu porostu daného pozemku je uvedena průměrná vitalita porostu a graf zobrazující tyto průměry, tedy vývoj vitality v čase. Místa s nízkou vitalitou jsou označena červeně, se střední vitalitou žlutě a s vysokou zeleně. Můžete průběžně sledovat rozdíly ve vitalitě porostu a její vývoj z ptačí perspektivy, především snadno odhalit místa s trvale i aktuálně nižší vitalitou. Rychle tak zjistíte, na které části porostu je potřeba se právě zaměřit z důvodu aktuálně nižší vitality (houbová choroba, vláhový stres, živočišní škůdci atp.). Protože mapy umožňují okamžitý náhled do historie, můžete sledovat vývoj Vašich porostů a zjistit, na kterých plochách došlo k jejich zlepšení či zhoršení a v jakém rozsahu.

 

Přínosy map stavu porostu

  • Máte průběžně pod kontrolou stav a vývoj vitality porostu z ptačí perspektivy.

  • Odhadnete vliv nedostatku či přebytku půdní vláhy.

  • Určíte vhodný termín blížící se sklizně.

  • Na základě satelitních dat identifikujete zóny s aktuálně vysokým a nízkým výnosem, které se mohou vzrůstajícím vlivem klimatických změn v průběhu let zásadně měnit.

  • Odhalíte stresované (např. zamokřením, nedostatkem vláhy či živin) nebo poškozené (škůdci, zvěř, kroupy) části porostu včetně rozsahu.

 

Jak využíváme data ze satelitů, abychom farmářům poskytli užitečné informace:

Evropské satelity Sentinel pořizují multispektrální snímky zemského povrchu. Společnost Kleffmann Digital data těchto snímků zpracovává, aby vytvořila mapy stavu porostu, které zobrazují rozdíly ve vitalitě porostu včetně jejího vývoje v čase.

Jak to funguje: Satelity obíhají kolem Země, nesou multispektrální kamery, které neustále pořizují snímky. Nejedná se o klasické fotografie, ale o multispektrální snímky, ze kterých je možné vypočítat půdní charakteristiky a různé vegetační indexy, například index listové plochy, množství chlorofylu nebo index vlhkostního stresu. Správný výpočet a kombinace celé řady těchto indexů umožňuje věrně zjistit vitalitu porostů. My Data Plant tyto náročné výpočty provádí pro objednané pozemky svým jedinečným algoritmem automaticky. Přináší Vám tak průběžně veškeré dostupné mapy do našeho online portálu, tudíž stačí být online a můžete rychle reagovat na případné poškození porostu suchem, chorobami, škůdci, zvěří a tak dále. Dostupnost map závisí na oblačnosti, nicméně satelity pořizují snímek Vašich pozemků každých 5 dní po celý rok.

Na základě těchto map si můžete vytvořit aplikační mapy hnojení dle stavu porostu nebo zonaci půdních rozdílů, která slouží pro variabilní setí či základní hnojení.

 

Mapy stavu porostu tvoříme na základě výpočtu řady indexů, například:

Blattmaterial Biomassekarten
Rostlinná stavba:

Rostlinná stavba poskytuje informaci o velikosti a aktuálním stupni vývoje plodiny v daném místě pozemku.

Chlorophyllmenge Biomassekarten
Množství chlorofylu:

Množství chlorofylu souvisí se zdravotním stavem rostliny i dozráváním porostu, koreluje s deficiencí dusíku.

Wasservorkommen Biomassekarten
Vodní zdroje:

Z multispektrálních snímků jsme schopni identifikovat vodní zdroje nebo třeba vodní stres rostliny.