Wyłączenie odpowiedzialności 

 

1. Treść niniejszej strony internetowej
Treść niniejszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością. Pomimo to, spółka Kleffmann Digital RS GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualną ważność, poprawność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec spółki Kleffmann Digital RS GmbH z tytułu szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych użyciem lub brakiem użycia przedstawionych informacji lub użyciem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji zostają ogólnie wyłączone, pod warunkiem, że niemożliwe jest udowodnienie spółce Kleffmann Digital RS GmbH winy celowej lub wynikającej z rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Spółka Kleffmann Digital RS GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub kasowania części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, oraz do tymczasowego lub permanentnego zaprzestania jej publikacji.
 
2. Referencje i odnośniki
Spółka Kleffmann Digital RS GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki na niniejszej stronie lub za treści z nią powiązane, chyba, że spółka Kleffmann Digital RS GmbH jest w pełni świadoma, że są to treści nielegalne i jest w stanie zapobiec uniemożliwić odwiedzającym niniejszą stronę zapoznanie się z takimi treściami.

Spółka Kleffmann Digital RS GmbH oświadcza niniejszym, że w czasie tworzenia odnośników, na stronach do jakich one prowadziły nie były dostrzegalne treści nielegalne. Spółka Kleffmann Digital RS GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd stron, do których prowadzą odnośniki, ich treści lub autorstwo. W związku z powyższym spółka wyraźnie odcina się od treści wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki, które uległy zmianom po utworzeniu odnośników. Powyższe oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich odnośników i referencji na stronie spółki Kleffmann Digital RS GmbH, jak również do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych oraz w wszelkich pozostałych formach baz danych utworzonych przez spółkę Kleffmann Digital RS GmbH, do których treści uzyskać można zewnętrzny dostęp z prawem dokonywania wpisów. Z tytułu treści nielegalnych, nieprawidłowych lub niekompletnych, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku użycia lub braku użycia tak przedstawionych informacji odpowiedzialność ponosi jedynie dostawca strony, do której prowadzi referencja, a nie osoba jedynie odnosząca się, z wykorzystaniem odnośników, do takiej publikacji.
 
3. Użytkownicy międzynarodowi
Za prowadzenie, utrzymanie i kontrolę nad niniejszą stroną odpowiedzialność ponosi spółka Kleffmann Digital RS GmbH z siedzibą w Lüdinghausen w Niemczech. Strona przeznaczona jest do użytku międzynarodowego. Spółka Kleffmann Digital RS GmbH nie gwarantuje międzynarodowej prawdziwości informacji przedstawionych na niniejszej stronie.
 
4. Prawa autorskie i ochrona znaków towarowych
Spółka Kleffmann Digital RS GmbH podejmuje wszelkie działania z myślą o przestrzeganiu praw autorskich chroniących obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty wykorzystane w wszystkich publikacjach, o wykorzystaniu obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów utworzonych przez spółkę Kleffmann Digital RS GmbH lub o wykorzystaniu nieobjętych licencjami grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów.

Wszelkie marki i znaki towarowe, o których mowa na stronie internetowej, które mogą być chronione przez strony trzecie, podlegają, bez ograniczeń, postanowieniom odpowiednich przepisów chroniących znaki towarowe oraz prawom własności ich odpowiednich, zarejestrowanych właścicieli. Publikacja wzmianki o znakach towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie z tytułu publikacji stworzonych przez spółkę Kleffmann Digital RS GmbH pozostają w pełni własnością spółki Kleffmann Digital RS GmbH. Zabrania się powielania lub wykorzystywania obiektów takich, jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, bez zgody spółki Kleffmann Digital RS GmbH.

 

5. Prywatność danych
W przypadku udostępnienia możliwości wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adres e-mail, nazwa / nazwisko, adres), wprowadzenie takich danych jest dobrowolne. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione, a osoby prowadzące wysyłkę niechcianych wiadomości spam podlegają karze. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podejmowania kroków prawnych wobec naruszających powyższy zakaz osób prowadzących wysyłkę niechcianych wiadomości spam.

Więcej informacji znajduje się pod adresem prywatność danych
 
6. Ważność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy rozpatrywać jako część publikacji internetowej, w której znajdował się odnośnik tu prowadzący. Jeśli części lub poszczególne terminy użyte w niniejszym oświadczeniu są nielegalne lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność jego pozostałych części.